Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

OAM ir F-dujos

Dėl duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas tiekimo

2010-02-08

Informuojame, kad LR aplinkos ministro 2010-01-07 įsakymu Nr. D1-12 patvirtintas Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas tiekimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašas (Žin., 2010, Nr. 5-200), toliau – Tvarkos aprašas.

Tvarkos aprašas taikomas juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, užsiimantiems individualia veikla (toliau – įmonės), užsiimantiems F-dujų ar OAM importu, eksportu, įvežimu į Lietuvos Respubliką, išvežimu iš Lietuvos Respublikos, naudojimu, surinkimu iš produktų ir įrangos, recirkuliavimu, regeneravimu, šių medžiagų turinčios įrangos ir produktų sunaikinimu, F-dujų gamyba. 

Ataskaitos apie F-dujas ar OAM teikiamos raštu su lydraščiu kartu su kopija kompiuterinėje laikmenoje. Ataskaita kompiuterinėje laikmenoje gali būti teikiama elektroniniu paštu. Nesant techninės galimybės teikti ataskaitą kompiuterinėje laikmenoje, ataskaita teikiama tik raštu.

Įmonės, teikiančios informaciją apie F-dujas ar OAM pagal Tvarkos aprašą, turi turėti dokumentus, patvirtinančius pateiktus duomenis (buhalterinės apskaitos dokumentai, sutartys, protokolai, aktai, įrangos žurnalai ir kiti dokumentai). 

 Institucijų sutrumpinimai:

AAA – Aplinkos apsaugos agentūra, Juozapavičiaus g. 9, LT-09331 Vilnius.

RAAD – regiono aplinkos apsaugos departamentas; Šiaulių RAAD, Čiurlionio g. 3, LT-76303 Šiauliai, tel. (8 41) 524143, (8 41) 596400, faksas (8 41) 503705.

ĮRANGOS INVENTORIZAVIMAS

Iki 2010 m. kovo 1 d. stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurblių, gaisro gesinimo įrangos, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų ar OAM, priešgaisrinių sistemų, įmontuotų transporto priemonėse ir gesintuvų, taip pat aukštos įtampos skirstymo įrenginių, tirpiklių turinčios įrangos, kurioje yra 3 kg ar daugiau F-dujų, naudotojai arba techninę priežiūrą ir remontą vykdanti įmonė Šiaulių RAAD pagal įrangos naudojimo ar laikymo vietą privalo pateikti užpildytą AM2 formą ir jos AM2Š.1, AM2G.2, AM2A.3 ar AM2T.4 priedą priklausomai nuo įrangos.

ATASKAITŲ TEIKIMAS

Įmonės, gaminančios Lietuvos Respublikoje, importuojančios į Lietuvos Respubliką, eksportuojančios iš Lietuvos Respublikos vieną toną ir mažiau nei vieną toną F-dujų, iki kiekvienų metų kovo 1 d. teikia AAA (kopiją – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD) užpildytą AM1 formą ir jos AM1E.2 priedą.  Pateikiant duomenis apie mišinius, kuriuose yra F-dujų ar OAM, būtina mišinius perskaičiuoti pagal medžiagas. Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis ir mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai pateikti Tvarkos aprašo priede.

Įmonės, įvežančios į Lietuvą Respubliką F-dujas ar OAM iš kitų Europos Sąjungos šalių, išvežančios F-dujas ar OAM iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis, kiekvienais metais iki kovo 1 d. teikia AAA (kopiją – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD) užpildytą AM1 formą ir jos AM1I.3 priedą.

Kiekvienais metais iki kovo 1 d. informaciją apie F-dujų ar OAM sunaudojimą per praėjusius kalendorinius metus AAA (kopiją – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD) teikia įmonės:

- turinčios šiluminius siurblius, šaldymo, oro šildymo ir kondicionavimo įrangą, kurioje yra 3 kg ir daugiau F-dujų ar OAM;

- turinčios stacionarią gaisro gesinimo sistemą, taip pat naudojančios gesintuvus, kuriuose F-dujos ar OAM naudojamos kaip gesinamosios medžiagos, išskyrus Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytas įmones;

- turinčios įrangą, kurioje yra tirpiklių, su F-dujomis;

- turinčios aukštos įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra F-dujų;

- montuojančios įrangą, kurioje yra F-dujų;

- atliekančios techninę priežiūrą ir remontą įrangos dalims, kuriose yra F-dujų ar OAM;

- naudojančios F-dujas ar OAM kitoje ūkinėje komercinėje veikloje, išskyrus įmones, kurios teikia ataskaitą pagal Tvarkos aprašo 15 punktą apie metilbromido naudojimą karantininiam apdorojimui ir apdorojimui prieš transportavimą.

Šios įmonės teikia užpildytą AM1 formą ir jos AM1N.1 priedą. Pateikiant duomenis apie mišinius, kurių sudėtyje yra F-dujų ar OAM, būtina mišinius perskaičiuoti pagal medžiagas. Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis ir mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai pateikti šio Tvarkos aprašo priede.

Jei praėjusiais kalendoriniais metais F-dujų ar OAM nenaudota, įmonės iki kovo 1 d. privalo informuoti apie tai AAA ir informacijos kopiją nusiųsti atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD.

Jeigu teikianti duomenis įmonė pati neprižiūri ir neremontuoja įrangos ir jos dalių, užpildytų F-dujomis ar OAM, reikalingus duomenis ji gauna iš įrangos techninę priežiūrą ir remontą vykdančios įmonės – būtina nurodyti įmonės, vykdančios šios įrangos arba jos atitinkamų dalių techninę priežiūrą ir remontą, pavadinimą ir įmonės kodą, buveinę, telefoną, el. pašto adresą.

Jeigu yra naudojančios F-dujomis ar OAM užpildytą įrangą įmonės, ir tokios įrangos techninę priežiūrą ir remontą vykdančios įmonės susitarimas, kad techninę priežiūrą ir remontą vykdanti įmonė teikia nurodytus įrangą naudojančios įmonės duomenis, įrangą naudojanti įmonė gali pranešti AAA (siųsdama pranešimo kopiją atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD), kad duomenis apie F-dujų ar OAM sunaudojimą teiks techninę priežiūrą ir remontą vykdanti įmonė. Bet kuriuo atveju įmonė, naudojanti F-dujomis ar OAM užpildytą įrangą, yra atsakinga už šių duomenų pateikimą ir turi įsitikinti, kad vykdanti techninę priežiūrą ir remontą įmonė pateikė už ją duomenis nustatyta tvarka.

Įmonės, kurios išmontuoja turinčią F-dujų ar OAM įrangą, surenka iš įrangos ar produkcijos F-dujas ar OAM, recirkuliuoja F-dujas ar OAM įrangos remonto ar išmontavimo metu, regeneruoja arba naikina F-dujas, OAM ar šių medžiagų turinčius produktus ar įrangą, privalo kiekvienais metais iki kovo 1 d. AAA pateikti (kopiją – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD) užpildytą AM1 formą ir jos AM1U.4 priedą. Pateikiant duomenis apie mišinius, kuriuose yra F-dujų ar OAM, būtina mišinius perskaičiuoti pagal medžiagas. Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis ir mišinių perskaičiavimo pagal medžiagas pavyzdžiai pateikti Tvarkos aprašo priede.

Kiekvienais metais iki kovo 1 d. įmonės, naudojančios metilbromidą karantininiam apdorojimui ar apdorojimui prieš transportavimą (eksportuojant), privalo pateikti AAA užpildytą AM1 formą ir jos AM1M.5 priedą ir duomenis apie sunaudotą metilbromidą, tiksliai nurodyti šios medžiagos naudojimo priežastį ir informuoti apie pažangą, padarytą vertinant ir naudojant alternatyvias medžiagas ar metodus.

Įmonės, naudojančios halonus būtiniausioms reikmėms, kiekvienais metais iki kovo 1 d. privalo pateikti AAA užpildytą AM1 formą ir jos AM1H.6 priedą.

Įmonės, vykdančios veiklą Lietuvos Respublikoje ir importuojančios OAM į Europos Bendriją, eksportuojančios jas iš Europos Bendrijos, naudojančios OAM svarbiausioms reikmėms tenkinti, ir kaip žaliavą ar technologijos agentus, naikinančios OAM privalo Europos Komisijai teikti ataskaitą, jos kopiją – Aplinkos ministerijai Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 27 straipsnio nustatyta tvarka.

Gaminančios Lietuvos Respublikoje, vykdančios veiklą Lietuvos Respublikoje ir importuojančios į Europos Bendriją, eksportuojančios iš Europos Bendrijos daugiau kaip vieną toną F-dujų įmonės privalo Europos Komisijai teikti ataskaitą, jos kopiją – AAA Reglamento (EB) Nr. 842/2006 6 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-369/4-263 „Dėl 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų įgyvendinimo užtikrinimo“ (Žin., 2007, Nr. 73-2915) nustatyta tvarka.

Kontrolės organizavimo skyrius, (8 41) 596 410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Priedai:


XML