Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Aktuali informacija

Informacija apmokestinamųjų gaminių gamintojams ir (ar) importuotojams

2016-06-23

Apmokestinamieji gaminiai:

·         Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg (naujos, restauruotos, naudotos);

·         Akumuliatoriai;

·         Baterijos (galvaniniai elementai);

·         Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai;

·         Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai;

·         Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai.


Apmokestinamųjų gaminių, išskyrus baterijas ir akumuliatorius,  gamintojų ir importuotojų pareigos:

1) registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka;

2) organizuoti surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apmokestinamuosius gaminius;

3) aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo klausimais: apie netinkamo apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo galimybes ir surinkimo vietas ir pan.;

4) apmokėti šios dalies 2 punkte nurodyto apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, taip pat šios dalies 3 punkte nurodyto visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas;

5) tvarkyti apmokestinamųjų gaminių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas aplinkos ministro nustatyta tvarka.

 Pradėję apmokestinamųjų gaminių tiekimą Lietuvos vidaus rinkai, gamintojai ir importuotojai turi užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade per 3 mėnesius nuo šių gaminių tiekimo vidaus rinkai pradžios. Plačiau apie registraciją sąvade  http://atliekos.gamta.lt

 

Nustatytas pareigas apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir importuotojai turi teisę vykdyti:

1) individualiai – organizuodami po jų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektų apmokestinamųjų gaminių naudojimo susidariusių atliekų tvarkymą;

2) kolektyviai – steigdami Organizaciją ir (ar) tapdami tokios Organizacijos dalyviais ir jai pavesdami organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar jiems nustatytų pareigų arba Organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį nustatytų pareigų netapdami Organizacijos dalyviais.

Padangų platintojai privalo:

1) nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas padangų atliekas tuo atveju, jeigu atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir padangų atliekų skaičius (skaičiuojant vienetais) atitinka jo perkamų padangų skaičių;

2) iš vartotojų priimtas padangų atliekas perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui arba atiduoti jas padangų gamintojams ar importuotojams;

3) prekybos vietoje teikti rašytinę informaciją vartotojams apie tai, kaip jie gali atiduoti padangų atliekas platintojams.

Padangų gamintojai ir (ar) importuotojai privalo:

·         organizuoti apmokestinamųjų gaminių, išskyrus padangas, atliekų paėmimą iš transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių ir šių atliekų perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui;

·         organizuoti padangų atliekų surinkimą iš padangų platinimo vietų, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių ir šių atliekų perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.

 

       Mokesčio už aplinkos teršimą nustatyta tvarka apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo mokėti mokestį už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis, jeigu apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai nevykdo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduočių. Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduotys, apmokestinamųjų gaminių mokesčio tarifai: http://www.am.lt/VI/index.php#r/1308

 

Apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaita ir ataskaita

 

        Gaminių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apskaitos ataskaitų teikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 patvirtintos Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės.

Apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir importuotojai praėjusių kalendorinių metų Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitas turi pateikti iki einamųjų metų kovo 1 d.

Apmokestinamųjų gaminių, išskyrus baterijas ir akumuliatorius,  gamintojai ir importuotojai teikdami ataskaitą kartu turi pateikti apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą.

Plačiau apie Gaminių tiekimo vidaus rinkai apskaitos ataskaitų ir jų priedų teikimą: http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=6018dc82-9d20-44ec-855b-722f3e4c03e1

 

 Teisės aktai reglamentuojantys apmokestinamųjų gaminių ir jų atliekų tvarkymą:
1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas.

3. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230.

4. Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291.

5. Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290.
6. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217.

7. Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-554.