Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

APLINKOS ORO KOKYBĖ ŠIAULIŲ REGIONO MIESTUOSE 2014 M.

2015-02-10

Aplinkos oro kokybė miestuose priklauso nuo teršalų emisijų iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių bei meteorologinių sąlygų. Dėl intensyvios ciklonų veiklos Lietuvoje vyrauja palankios teršalų sklaidos sąlygos – nepastovūs, vėjuoti orai, dažni krituliai greitai išsklaido arba išplauna ir nusodina orą teršiančias medžiagas. Teršalų koncentracijų ore padidėjimą lemia anticiklonai. Tada vyrauja orai be kritulių, su nestipriais vėjais, žiemą paprastai stipriai atšąla, vasarą vyrauja karštis. Tokiais atvejais miestuose, kur daug taršos šaltinių, oro užterštumas  padidėja ir net viršija ribines vertes.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyrius, pagal Aplinkos ministro patvirtintą Oro kokybės monitoringo aglomeracijoje ir zonose 2014 metų planą, Šiaulių regione aplinkos oro kokybę stebėjo Šiaulių, Mažeikių ir N. Akmenės oro kokybės tyrimo stotyse (OKTS). OKTS automatiniais analizatoriais nepertraukiamai matuojama kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5, anglies monoksido, sieros dioksido, azoto dioksido, azoto monoksido, azoto oksidų  ir ozono koncentracijos bei meteorologiniai parametrai, paimami mėginiai sunkiųjų metalų  (švino, arseno, nikelio, kadmio) ir policiklinių aromatinių angliavandenilių  (benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno  ir kt.) koncentracijų nustatymui iš KD10 frakcijos.

Aplinkos oro kokybės vertinimui OKTS turi būti surinkta ne mažiau 90 % teršalų parametrų matavimų duomenų. 2014 m. surinkta 4380 matavimų duomenų, t. y. 92,8 %.

Pramonės centruose Mažeikiuose, N. Akmenėje oro kokybė priklauso nuo vieno stambaus teršėjo emisijos. Nepalankios sklaidos sąlygos susidaro pučiant tam tikros krypties vėjui, nešančiam teršalus nuo pramonės įmonės miesto link. N. Akmenėje nepalankus yra rytų ir pietryčių vėjas, Mažeikiuose – šiaurės vakarų vėjas. Aplinkos oro kokybė dažniausiai pablogėja šaltuoju metų laiku dėl intensyvaus kūrenimo energetikos įmonėse ir individualiuose namuose bei transporto taršos, pavasarį dėl pakeltosios taršos nuo neišvalytų teritorijų ir transporto taršos.

Aplinkos oro kokybė vertinama pagal Europos Sąjungos direktyvose ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas normas - ribines vertes (metines, paros, 1 h, 8 h, 35 d./m.) su leistinais nukrypimo dydžiais, informavimo ir pavojaus slenksčiais nustatytais žmonių sveikatai. Aplinkos kokybės vertinimą Lietuvos miestuose atlieka Aplinkos apsaugos agentūra.

Pagal turimus duomenis Šiaulių, Mažeikių, N. Akmenės OKTS 2014 m. nebuvo viršytos visų matuotų teršalų parametrų vidutinės metinės ribinės vertės. Neviršytas leistinas vidutinių paros kietųjų dalelių KD10 koncentracijų viršijimų skaičius 35 p./m.

Detalius aplinkos oro kokybės tyrimų duomenis galima rasti AAA interneto svetainėje http://gamta.lt.